strona zgodna z rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PUTZ KANCELARII PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej (https://putz.pl/) i prowadzą z nami współpracę (lub zawarcie takiej współpracy Państwo rozważają), oznacza to że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dominik Putz - Radca Prawny, prowadzący działalność gospodarczą (zawodową) pod firmą: Dominik Putz Kancelaria Radcy Prawnego z głównym miejscem wykonywania działalności pod adresem ul. Fryderyka Chopina 7/2, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111810410, REGON: 020317170.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Kancelarią wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodo@putz.pl

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria przetwarzać może Państwa dane osobowe. Zawsze staramy się jednak pozyskiwać tylko niezbędne nam dane osobowe, dążąc do tego, by gromadzić tak mało danych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne. Z tego też powodu rozróżniamy zakres pozyskiwanych przez nas danych stosownie do konkretnych okoliczności.

O zasadach przetwarzania przez na Państwa danych osobowych informujemy każdorazowo przy ich pozyskiwaniu. Jeżeli uważają Państwo, że informacji w tym zakresie nie otrzymali – prosimy o kontakt z Kancelarią.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania.

Najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne (do przetwarzania przez nas danych osobowych niezbędne jest wystąpienie przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej podstaw prawnych): 1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda wyrażana jest w sytuacji, w której ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Kancelarii (proces rekrutacyjny); 2) przepisy prawa – w wielu sytuacjach do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązani jesteśmy przepisami prawa; 3) realizacja zawartych umów – w sytuacji, w której zawierają Państwo z nami umowę uprawnieni jesteśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie umożliwiającym nam jej zawarcie oraz prawidłową realizację; 4) prawnie uzasadniony interesy administratora danych – wskazujemy wreszcie, że Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Sytuacja taka ma miejsce przykładowo w sytuacji dochodzenia przez nas roszczeń w związku z zawartymi umowami, czy w sytuacji kontaktu w odpowiedzi na kierowane zapytania.

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Co do zasady nie jesteśmy uprawnieni do tego, by żądać od Państwa przekazania nam danych osobowych. Zaznaczamy jednak, że jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych niezbędnych np. do skontaktowania się z Państwem, czy odpowiedzi na złożony wniosek – nie będziemy w stanie odpowiedzieć na skierowane zapytanie. W sytuacji, w której odmówią Państwo przekazania danych osobowych na etapie podpisywania umowy – jej zawarcie będzie wówczas niemożliwe.

O tym, czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie – będą Państwo informowani każdorazowo przy ich przekazywaniu Kancelarii.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania (przetwarzania) przez nas Państwa danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa - przez okres ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych.

Zastrzegamy, że inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas w związku z powyższym obowiązkami, inny wreszcie jeżeli pozostają Państwo Klientem Kancelarii.

Ustalając okres przetwarzania danych osobowych każdorazowo uwzględniamy kwestie takie jak: nasze obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową, czy obowiązki nałożone na Kancelarię przepisami prawa.

6. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do uzyskania dostępu do danych - w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
2) Prawo do żądania poprawiania danych - zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
3) Prawo do żądania usunięcia danych - zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy.
5) Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację. Prosimy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z naszą polityką - nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowani lub upoważnieni przepisami prawa.

Zastrzegamy jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

10. Ciasteczka

Strona internetowa Kancelarii wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli pliki cookies. Ciasteczka to drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego komputera zapytanie o dany adres WWW.

Strona internetowa Kancelarii używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internatowej: https://wszystkoociasteczkach.pl/

11. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy sposobu kontaktu z nami.