fbpx

Czym charakteryzuje się zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Zezwolenie jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (np. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu) na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę typu A?

Należy pamiętać, że o zezwolenie na pracę zawsze ubiega się podmiot powierzający wykonywanie pracy. Konieczne może się przy tym okazać skorzystanie z pomocy prawnej dla cudzoziemców. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami, których kompletną listę znajdą Państwo na stronach urzędowych. Dokumenty służące jako dowód w postępowaniu sporządzone w języku obcym, muszą zostać przedłożone razem z tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia. Komplet dokumentów może zostać dostarczony w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Zamiast oryginału dokumentów mogą zostać złożone odpisy, jeśli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.