fbpx

Zatrudniając cudzoziemców, niezależnie od tego, czy chodzi o obywateli państw Unii Europejskiej, czy spoza niej, należy pamiętać o odpowiednich dokumentach pobytowych i zezwoleniach na pracę, które uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Polski. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mają prawo do swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednakże, aby legalnie zatrudnić takiego cudzoziemca, należy spełnić następujące warunki:

  • cudzoziemiec musi posiadać ważny dokument tożsamości lub paszport;
  • cudzoziemiec musi zarejestrować swój pobyt na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia przyjazdu, jeśli zamierza przebywać tu dłużej niż 3 miesiące. Rejestracja pobytu odbywa się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.
  • Pracodawca musi zgłosić zatrudnienie cudzoziemca do ZUS i US w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii jest więc stosunkowo proste i nie wymaga skomplikowanych procedur. Jednakże, należy pamiętać, że cudzoziemiec, jak obywatel polski, musi przestrzegać przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce.

Zatrudnianie obywateli państw spoza UE, EOG i Szwajcarii

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii muszą uzyskać zezwolenie na pracę, aby legalnie pracować w Polsce. Zezwolenie na pracę jest dokumentem, upoważniającym cudzoziemca do wykonywania pracy na określonych warunkach i stanowisku u określonego pracodawcy. Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda na wniosek pracodawcy, który zamierza zatrudnić cudzoziemca. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy podjąć następujące kroki:

  • Pracodawca musi sprawdzić, czy na rynku pracy nie ma kandydatów do pracy, którzy mają pierwszeństwo przed cudzoziemcem. W tym celu pracodawca musi zgłosić zapotrzebowanie na pracownika do powiatowego urzędu pracy i przeprowadzić rekrutację na podstawie otrzymanych ofert. Jeśli w ciągu 14 dni nie znajdzie odpowiedniego kandydata, otrzyma zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku pracy, które jest niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pracę.
  • Pracodawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca wykonywania pracy. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku pracy, umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną, która ma być zawarta z cudzoziemcem, oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie na pracę w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę, które jest ważne przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zatrudnianie obywateli państw trzecich wymaga więc znacznie więcej formalności i czasu niż zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii. Ponadto, cudzoziemiec musi posiadać również odpowiedni tytuł pobytowy, który uprawnia go do przebywania i pracy w Polsce, np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite). W razie wątpliwości lub problemów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika do spraw cudzoziemców we Wrocławiu, który doradzi, jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić cały proces.