fbpx

Zatrudnienie studenta z zagranicznym obywatelstwem to coraz częstsza sytuacja w polskich firmach, zwłaszcza w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji i znajomości języków obcych. Zatrudnienie takiego pracownika wiąże się jednak z pewnymi formalnościami i obowiązkami, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Oto kilka najważniejszych kwestii.

Status prawny studenta z zagranicznym obywatelstwem

Status prawny studenta z zagranicznym obywatelstwem zależy od tego, z jakiego kraju pochodzi i na jakiej podstawie przebywa w Polsce. Wyróżnia się trzy główne grupy studentów:

  • Studenci z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mają prawo do swobodnego przepływu osób i usług – mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Muszą jednak zarejestrować swój pobyt w Polsce, jeśli zamierzają przebywać tu dłużej niż 3 miesiące oraz zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  • Studenci z państw trzecich, czyli spoza UE, EOG i Szwajcarii, muszą posiadać ważną wizę lub zezwolenie na pobyt, uprawniające ich do podjęcia pracy w Polsce. Niektóre wizy lub zezwolenia na pobyt zawierają klauzulę o dostępie do rynku pracy – student nie musi ubiegać się o dodatkowe zezwolenie na pracę. Inne wizy lub zezwolenia na pobyt wymagają uzyskania zezwolenia na pracę, które jest wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy. Studenci z państw trzecich muszą również zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  • Studenci z państw objętych programem Erasmus+ mają prawo do podjęcia pracy w Polsce na zasadach takich samych, jak studenci z UE, EOG i Szwajcarii, pod warunkiem, że posiadają ważną kartę pobytu wydaną przez kraj, z którego przyjechali. Muszą również zarejestrować swój pobyt w Polsce, jeśli zamierzają przebywać tu dłużej niż 3 miesiące oraz zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Nawigacja po zawiłościach prawa pracy oraz prawa o obywatelstwie może być skomplikowana, zwłaszcza w przypadku zatrudnienia studentów z zagranicy. Dlatego oferowana przez nas we Wrocławiu na Krzykach pomoc dla cudzoziemców oraz pracodawców obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia obywateli obcych państw.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu studenta zagranicznego

Pracodawcy zatrudniający studentów z zagranicznym obywatelstwem muszą sprawdzić, czy dany student posiada ważne zezwolenie na pobyt czasowy w celu nauki lub zezwolenie na pracę. Powinien też zgłosić zatrudnienie takiego studenta do właściwego urzędu pracy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie) zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz prawa cywilnego.

Warto również pamiętać, że studenci zagraniczni mają takie same prawa i obowiązki jak polscy studenci, a pracodawcy są również zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, przerw oraz warunków pracy.